LOGO UE       Logo Guvern       Logo Regio SM      Logo IS

Picture10

Proiecte Co-finanțare UE

LOGO UELogo GuvernLogo Regio SMLogo IS

 

shutterstock 148092881 72dpi

DESCRIEREA PROIECTULUI:

„Întocmire PUZ-ridicare restricție de construire și modificare reglementări urbanistice (Sst=5510 MP), consolidare, modernizare și dotare Școala gimnazială "TRAIAN SAVULESCU' (Corp C1), construire sală de sport, drum acces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, Comuna Izvoarele, Județul Prahova”

UAT Comuna Izvoarele, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Întocmire PUZ-ridicare restricție de construire și modificare reglementări urbanistice (Sst=5510 MP), consolidare, modernizare și dotare Școala gimnazială "TRAIAN SAVULESCU' (Corp C1), construire sală de sport, drum acces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, Comuna Izvoarele, Județul Prahova”, cod SMIS 124464, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu, Operațiunea B.

Obiectivul principal al proiectului a constat în îmbunătățirea calității infrastructurii de educație în Comuna Izvoarele, județul Prahova, în vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, atât prin măsuri economice, de consolidare, modernizare și dotare a Școlii Gimnaziale “Traian Săvulescu”, cât și ideologice, de incluziune socială, egalitate de șanse și nediscriminare.

Obiectivele specifice al proiectului:

1. Asigurarea unor spații de învațare proiectate special pentru a promova noi abordari de predare si învațare (formală și informală), cu ajutorul tehnologiilor moderne și a educației fizice prin consolidarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale “Traian Săvulescu”, inclusiv construire sală de sport, drum acces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, în perioada de implementare a proiectului;

2. Crearea unui mediu de învațare sigur și de calitate cât și întampinarea nevoilor reale identificate în cadrul Școlii Gimnaziale “Traian Săvulescu” și ale comunității regionale, în vederea creșterii numărului de elevi înscriși actual, 239, la numărul maxim de locuri disponibile, 300, în perioada de durabilitate a proiectului, 60 luni.

3. Adoptarea de noi măsuri ideologice, de incluziune socială, egalitate de șanse și nediscriminare în vederea scăderii ratei de abandon și absenteism școlar în rândul elevilor și reducerea ratei de analfabetism, în special în rândul comunitatilor defavorizate și al rromilor, în special creșterea numărului de elevi înscriși în programul „A doua șansă” la 64, în perioada de durabilitate a proiectului, 60 luni.

Rezultatele așteptate:

-        Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 239 copii, din care: 107 fete și 132 baieți.

-        Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educaționala pentru învațamântul general obligatoriu.

IMPACTUL Proiectului:

Prin implementarea proiectului s-a realizat un efect pozitiv pe termen lung, pe plan local și regional, prin asigurarea unui acces echitabil, atât actualilor cât și viitorilor elevi ai Școlii Gimnaziale “Traian Săvulescu”, la un mediu de învăţare sigur şi flexibil, care facilitează inovarea în predare şi învăţare.

Comunitatea în ansamblu beneficiaza în mod indirect de realizarea proiectului, datorită existenţei în cadrul comunităţii a unui spaţiu educaţional conform cu standardele europene, un proces de învăţământ calitativ superior, adaptat la cerinţele societăţii.

Beneficiari directi:

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

  • 239 de elevi care urmează cursurile Școlii Gimnaziale „Traian Săvulescu” din localitatea Izvoarele;
  • 28 cadre didactice și 7 persoane – personal auxiliar și administrativ, care își vor desfășura activitatea într-un mediu modern și la standarde europene;
  • Comuna Izvoarele, care îsi va atinge prin proiect urmatorul obiectiv specific stabilit în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2018 – 2022: 2. Dotarea unităților de învățământ și creșterea accesului la educație.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Str. Gării, nr. 459, Sat Izvoarele, comuna Izvoarele, Judeţul Prahova, în perioada de implementare 01.05.2018 – 31.12.2023, conform contractului de finanțare şi a avut o valoare totală de 11.884.127,91 lei, din care:

-        finanțarea nerambursabilă din FEDR a fost 8.222.659,80 lei;

-        finanțarea nerambursabilă din bugetul național a fost 1.257.583,26 lei;

-        cofinanțarea eligibilă a beneficiarului a fost 193,474.35 lei.

Date de contact

UAT Comuna Izvoarele

Comuna Izvoarele, Str. Gării, nr. 381, județul Prahova, România

Telefon/ Fax: 0244 292 384 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_______________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
________________________________________________________________________________
Banda proiect Regio

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

    

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

 

Copyright © 2024 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.