LOGO UE       Logo Guvern       Logo Regio SM      Logo IS

Picture10

◌ Hotărâri Consiliu Local 2020

HCL Nr. 57 / 22.12.2020 (privind rectificarea bugetului local 23.12.2020)

HCL Nr. 56 / 17.12.2020 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr. 55 / 24.11.2020 (privind inchirierea a doua suprafete de teren din domeniul privat al comunei Izvoarele, Prahova)

HCL Nr. 54 / 24.11.2020 (privind mandatarea primar sa reperezinte Consiliul Local in AGA - ADI " Parteneriatul pentru managementul Apei - Prahova)

HCL Nr. 53 / 24.11.2020 (privind desemnarea imputernicitului UAT Izvoarele in ADI "Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova)

HCL Nr. 52 / 24.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale " Traian Savulescu " Izvoarele)

HCL Nr.51 / 24.11.2020 (privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Izvoarele in Comisia de evaluare si asigurarea a calitatii la nivelul " Scolii Gimnaziale " Izvoarele)

HCL Nr. 50 / 24.11.2020 (privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021)

HCL Nr. 49 / 24. 11.2020 (privind modificarea anexei la HCL 50/2019, aprobare ROF consiliul local)

HCL Nr. 48 / 16.11.2020 (privind alegerea doamnei Radulescu Anda - Ileana in functia de viceprimar al comunei Izvoarele)

HCL Nr. 47 / 16.11.2020 (privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate)

HCL Nr. 46/ 16.11.2020 (privind alegerea presedintelui de sedinta pentru mandatul noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021)

HCL Nr.43 / 07.09.2020 (privind încheierea unui acord pentru întocmire PUZ cu beneficiarul Tomescu Ecaterina)

HCL Nr.42 / 07.09.2020 (privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață 770 mp situat în intravilanul comunei Izvoarele (pct.Lărgeni)T17, Parcela Ps.98, teren aferent captărilor de apă care alimentează rezervoarele pentru alimentarea satului Homorâciu)

HCL Nr.41 / 07.09.2020 (privind aprobarea reducerii chiriei aferente contractelor Nr.3044 din 29.05.2012 și Nr.6634 din 30.10.2013)

HCL Nr.40 / 07.09.2020 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele, județul Prahova)

HCL Nr.39 / 07.09.2020 (privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul Creșterea Eficienței Energetice la Școala Gimnazială cu clasele I-VIII din satul Homorâciu, comuna Izvoarele, județul Prahova)

HCL Nr.26 - 06.07.2020 (privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA IZVOARELE)

HCL Nr.25 - 25.06.2020 (privind extinderea sistemului de canalizare menajeră și asflatare drumului comunal DC21 din localitatea Izvoarele)

HCL Nr.24 - 25.06.2020 (privind aprobarea accesării Programului privind sprijinirea efcienței energetice și a gestionării  integrate a energiei în infrastructura de iluminat public, finanțat de AFM petru Modernizarea Iluminatului stradal în comuna Izvoarele, județul Prahova)

HCL Nr.23 - 25.06.2020 (privid aprobarea compensării sumelor investite de SC Izvor de Tradiție Popular SRL în amenajarea spațiului închiriat de la Primăria Izvoarele, cu valoarea chiriei lunare și a penalităților de întârziere aferente)

HCL Nr.22 - 25.06.2020 (privind acordarea unui mandat special Domnului Grigore Ioan Paul pentru votarea Actului Aditional Nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor, în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementului Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.21 - 25.06.2020 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/28.05.2020)

HCL Nr.20 / 28.05.2020 (privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru navetă, cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Traian Săvulescu, Izvoarele)

HCL Nr.19 / 28.05.2020 (privind aprobarea inventarierii în domeniul prvat al unui teren neproductiv și atribuirea lui în folosința riveranului pentru salubrizare și întreținere)

HCL Nr.18 / 28.05.2020 (privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al Comunei Izvoarele, județul Prahova)

HCL Nr.17 / 28.05.2020 (privind punerea la dispoziția proiectului Sprijin petru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 a suprafețelor de teren aferente, pentru reabilitarea captării Crasna, extinderea și reabilitarea STAP Schiulești, reabilitarea rezervoarelor Schiulești și Rampă)

HCL Nr.16 - 30.04.2020 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele, Județul Prahova)

HCL Nr.15 - 30.04.2020 (privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020)

HCL Nr.14 (privind apobarea Contului de Execuție al Bugetului Local)

HCL Nr.13 - 26.03.2020 (privind completarea și modificarea Hotărârii Nr.45 / 2019 privind înființarea serviciului de iluminat public al comunei Izvoarele și aprobarea formei de gestiune a acestui serviciu)

HCL Nr.12 - 26.03.2020 (privind aderarea comunei Izvoarele la Agenția pentru Eficiența Energetică și Energii Regenerabile)

HCL Nr.11 - 27.02.2020 (privind modificarea art.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în comuna Izvoarele, anexa la Caietul de Sarcini aprobat prin Hotărârea Nr.45 / 28.11.20190

HCL Nr.10 - 27.02.2020 (privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Traian Săvulescu, Izvoarele)

HCL Nr.9 - 27.02.2020 (privind aprobarea bugetului local pe anul 2020)

HCL Nr.8 - 27.02.2020 (privind utilizarea excedentului anual al bugetului SPAA)

HCL Nr.7 - 27.02.2020 (privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019, în bugetul local pe anul 2020)

HCL Nr.6 - 30.01.2020 (privind modificarea Regulametului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza comunei Izvoarele, care nu se supun înmatriculării)

HCL Nr.5 - 30.01.2020 (privind stabilirea salariilor de bază aferente funcționarilor publici și personalului contractual aparținând familiei ocupaționale Administrație din cadrul aparatului propriu, primărie, consiliul local, din instituțiile și serviciile publice de interes local)

HCL Nr.4 - 30.01.2020 (privind modificarea art.3 din Hotărârea Nr.35 adoptată în 26.09.2019)

HCL Nr.3 - 30.01.2020 (privind modificarea art.3 din Hotărârea Nr.34 adoptată în 26.09.2019)

HCL Nr.2 - 31.01.2020 (privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020 pentru beneficiarii Legii Nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat)

HCL Nr.1 - 30.01.2020 (pentru aprobarea rețelei de școlarizare a unităților de învățământ din comuna Izvoarele, pentru anul 2020 - 2021)

Copyright © 2024 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.