LOGO UE       Logo Guvern       Logo Regio SM      Logo IS

Picture10

Proiecte Hotărâri

Proiecte Hotărâri 2022

PROIECT DE HOTĂRÂREA Nr.3764/28.03.2022 privind participarea Comunei Izvoarele la majorarea capitalului social al societății HIDRO PRAHOVA S.A.

 
 

PROIECT DE HOTARARE NR. 3668 /23.03.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflatiei de 2.6 %

Proiecte Hotărâri 2021

Proiect de Hotărâre Nr.10863 / 21.12.2021 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele judelul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.10846 / 21.12.2021 (privind mandatarea domnului GRIGORE IOAN PAUL,reprezentantul Consiliului Local al comunei lzvoarele, jud.Prahova, în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare al S.C.Hidro Prahova S.A.Proiect de Hotărâre Nr.10158 / 03.12.2021 (privind solicitarea de fonduri in vederea platii ajutorului de încălzire)

Proiect de Hotărâre Nr.10830/21.12.2021 (privind modificarea Hotararii Nr.30 / 30.07.2020)

Proiect de Hotărâre Nr.10060 / 26.11.2021 (privind rectificarea bugetului local)

Proiect de Hotărâre Nr.10034 / 26.11.2021 (privind avizarea documentatiei necesare procedurii de atribuire a Contractului de „ Delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipale Boldesti –Scaieni in cadrul SMID Prahova” si acordarea unui un mandat special Domnului GRIGORE IOAN PAUL, avand functia de PRIMAR , sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, documentatia avizată)

Proiect de Hotărâre Nr.9808 / 22.11.2021 (privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti)

Proiect de Hotărâre Nr.9547 / 15.11.2021 (privind completarea HCL nr. 54/18.10.2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor pentru anul 2022)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (nr.7621 / 17.09.2021)

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului acestora pentru anul 2021 la P.J. Scoala Gimnaziala “ Traian Savulescu “ Izvoarele (Nr. 4737 / 26.05.2021)

PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului anual al bugetului SPAA (NR. 4722/25.05.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Hotararii nr. 47/ 22.11.2011 , cu modificarile aprobate prin Hotararea nr. 15/2012 si prin Hotararea nr. 49/2016 privind modificarea caietului de sarcini , anexa la Hotararea nr.15 / 2012 (Nr. 5217/15.06.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.27/30.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Izvoarele (NR. 4719 /25.05.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea si desfasurarea evaluarii managementului la Centrul Cultural Izvoarele (Nr.4690/24.05.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inregistrarii unui teren in inventarul domeniului privat al comunei (Nr. 4772/26.05.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea domnului GRIGORE IOAN - PAUL,reprezentantul localitaţii Izvoarele, jud.Prahova, in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’sa aprobe modificarea Actului Constitutiv al S.C.Hidro Prahova S.A (Nr. 4652/ 24.05.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Nr.37/11.08.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare  în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna și aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare (Nr.3497 / 07.04.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim taxi pe raza administrativ-teritorială a Comunei Izvoarele și de acordare, atribuire și eliberare a autorizțiilor de transport în regim de taxi și a autorizațiilor de taxi (Nr.3593 / 12.04.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Nomenclatprului stradal al comunei Izvoarele, județul Prahova, aprobat prin Hotărârea Nr.20/20219) (Nr.3549 /09.04.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor străzi din comuna Izvoarele (Nr.3943 / 07.04.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 (Nr.3692 / 14.04.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Izvoarele, județul Prahova (Nr.2628 / 13.04.2021)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Prahova 2014-2020, a terenului pentru reabilitarea captării Crasna, extinderea și reabilitarea STAP Schiulești, reabilitarea Schiulești și Rampa (Nr.2146 / 19.02.2021)

Proiecte Hotărâri 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, județul Prahova (Nr.8824 - 22.12.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, județul Prahova (Nr.8647 - 15.12.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea a două suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Izvoarele, județul Prahova (Nr.8086 - 19.11.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Nr.50 / 2019 - aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Izvoarele (nr.8072 / 19.11.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Izvoarele în Consiliul de Administrație al P.J. Școala Gimnazială Traian Săvulescu Izvoarele (Mr.8053 / 19.11.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desemnării împuternicitului U.A.T. Izvoarele în cadrul ADI Parteneriatul pentru Managementul deșurilor Prahova (Nr.8048 / 19.11.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea domnului Grigore Ioan paul, primarul comunei să reprezinte Consiliul Local Izvoarele în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova pentru aprobarea actualizării Statutului și a desemnării noilor organe de conducere (Nr.7901 - 17.11.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Izvoarele în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul Școlii Gimnaziale Traian Săvulescu Izvoarele (Nr.7724 - 06.11.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilire taxe și impozite locale pentru anul 2021 (Nr.7489 / 28.10.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ - modificare reglementări urbanistice zona centrală pentru amplasare sala de sport în incinta Școlii Gimnaziale Traian Săvulescu - amenajare acces (Sstud.5850 mp), com. Izvoarele, sat Izvoarele, nr.cadastral 21273, arla 9, parcela Cc310, str.Garii

PROIECT DE HOTĂRÂRE de aprobare a cererii de finanțare (proiectului) și a cheltuielilor legate de proiectul: Întocmire PUZ  - Ridicare restricție de construire și și modificare reglementări urbanistice (SST=5510mp), consolidare, modernizare și dotare Școala Gimnazială TRAIAN SĂVULESCU (Corp C1), construire sală de sport, drum acces, alei carosabile și pietonale spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, comuna Izvoarele, Județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea accesării Programuui privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării itegrate a energiei în infrastructura de iluminat public, finanțat de AFM pentru Modernizarea iluminatului stradal în comuna Izvoarele, Județul Prahova (19.06.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind extinderea sistemului de canalizare menajeră și asfaltarea drumului comunal DC21 din localitatea Izvoarele (18.06.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Domnului GRIGORE IOAN PAUL pentru votarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul petru Mnagementul deșeurior Prahova (17.06.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al unui teren neproductiv și atribuirea lui în folosința riveranului pentru salubrizare și întreținere (27.05.2020)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea compensării sumelor investite de SC Izvor de Tradiție Popular SRL în amenajarea spațiului închiriat de la Primăria Izvoarele, cu valoarea chiriei lunare și a penalităților de întârziere aferente

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Proiecte Hotărâri 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilire taxe și impozite locale pentru anul 2020 - Consiliul Local al Comunei Izvoarele, Județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea serviciului de iluminat public al comunei Izvoarele și aprobarea formei de gestiune a acestui serviciu

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare structura Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență aprobată prin HCL Nr.33 / 2008, completată prin HCL Nr.23 / 2010, modificată prin HCL 31 / 30.06.2015, Consiuliul Local al Comunei Izvoarele, Județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Comunei Izvoarele, Județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiție Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoarele

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Izvoarele

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Izvoarele si a Regulamentului Local de Urbanism (03.09.2019)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de interes public local Amenajare trotuar în satul Izvoarele DN1A dreapta de la km 124+021 - km 125+255, comuna Izvoarele, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții petru aparatul de specialitate al primarului, a serviciilor și instituțiilor de interes local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Comunei Izvoarele cu Județul Prahova în vederea realizării unor lucrări de interes public local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al comunei Izvoarele, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare bugetului local al Comunei Izvoarele, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea PUZ - 23.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local petru anul 2019 pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Izvoarele, Județul Prahova

Proiecte Hotărâri 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modernizarea sistemului de iluminat public al Comunei Izvoarele

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special Domnului Grigore Ioan Paul, reprezentantul Comunei Izvoarele, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare bugetului local al comunei Izvoarele, județul Prahova, pe anul 2018 (noiembrie 2018)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Asfaltare strada Coasta Mare, sat Homorâciu, comuna Izvoarele, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare bugetului local al comunei Izvoarele, județul Prahova, pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere retea alimentare cu apa pet. Poduri sat Homorâciu si pct. Ariciu sat izvoarele, comuna Izvaorele, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii comunei Izvoarele cu Județul Prahova, în vederea realizării unor obiective de interes public

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 23.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobare PUZ - modificare parțială PUZ  (11.09.2018)

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 23.05.2018

PROIECTE DE  HOTĂRÂRE ȘEDINȚĂ CONSLIU LOCAL 13.03.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei de școlarizare a unităților de învățământ din comuna Izvoarele, pentru anul 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului anului 2017 în bugetul local pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privin aprobarea bugetului peanul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Proiecte Hotărâri 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatuli de specialitate al primarului Comunei Izvoarele

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea rețelei de școlarizare a unităților de învățământ din comuna Izvoarele, pentru anul 2017-2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe raza Comunei Izvoarele

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special Domnului GRIGORE IOAN PAUL , reprezentantul Comunei Izvoarele , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentruaparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru investiţia ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Izvoarele, judeţul Prahova’’

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Izvoarele pentru anul 2017

Contact

                Comuna Izvoarele
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 292 384
  Fax 0371 624 071
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2022 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.